Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze applicatie van de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. Door deze applicatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik

TNO behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de applicatie en/of van bepaalde diensten die binnen de applicatie zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. TNO is niet verantwoordelijk voor de resultaten die door de applicatie worden gegenereerd. Hoewel TNO zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de inhoud van de applicatie en het bijbehorende rapport te verzekeren, aanvaardt TNO geen verantwoordelijkheid daarvoor. Beslissingen die u neemt op basis van de informatie in de FREEMAN-applicatie zijn voor uw eigen rekening en risico. TNO garandeert niet dat deze applicatie foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn TNO, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze applicatie;

2. de informatie die binnen of via deze applicatie wordt aangeboden;

3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan TNO of aan u wordt gezonden;

4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze applicatie;

5. misbruik van deze applicatie;

6. verlies van gegevens;

7. het downloaden of gebruiken van software die met deze applicatie beschikbaar wordt gesteld;

8. of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze applicatie.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien TNO op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

TNO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle via deze applicatie aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie van deze applicatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door TNO te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze bij de applicatie gepubliceerd zijn.
TNO behoudt zich het recht voor de applicatie naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. TNO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze applicatie, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van TNO’s privacy statement.